با استقبال از پروژه خورشید 1.پروژه خورشید 2 هم استارت خورد.