نمونه سوال امتحانی مربوط به درس هندسه کاربردی

استاد خزانی

لینک دانلود نمونه سوال:

برای دانلود کلیک کنید

لینک دانلود نمونه پروژه نهایی هندسه کاربردی:

برای دانلود کلیک کنید

لینک پروژه شماره 1

برای دانلود کلیک کنید