-بخش شمالی یونان قبایل دورین ساکن بودند که طی سده ها از استپ های جنوب روسیه به این قسمت ها مهاجرت کردند.

-دورینی ها ازمسینی ها و ساکنان اصلی یونان از نظر فرهنگی در سطح پایین تری بودند.

-در اواخر هزاره ی دوم پیش از میلاد دورینی ها از شمال به جنوب سرازیر شدند و«پلوپونزه» که دژهای مستحکم مسین را ویران نموده اندبدین ترتیب تمدن مسین پایان یافت.

-یونانیان یا به اطاعت دورین ها درآمدند یا به جزایر دریای اژه و سواحل غربی اسیا صغیر کوچ کردند.

-رکود هنری یونانیان به مدت چند قرن.

-در اواخر دوره ی «هومر» یونانی ها با نگارش جدید که از فقینی ها کسب کردند آشنا شدند.

برای دانلود کلیک کنید