روز

ساعت

مکان

مدرس

ظرفیت

شنبه11 تا 16.30آموزشکده مجموعهمهندس خدیجه خزانی2 تا 8 نفر
سه شنبه12.30 تا 18آموزشکده مجموعهمهندس سعید صیفی2 تا 8 نفر
چهارشنبه11 تا 17.30آموزشکده مجموعهمهندس المیرا آبکار2 تا 8 نفر
پنج شنبه15 تا 19آموزشکده مجموعهمهندس خدیجه خزانی2 تا 8 نفر
جمعه9 تا 18آموزشکده مجموعهمهندس سعید یکتا2 تا 8 نفر
شنبه9 تا 15آموزشکده مجموعهمهندس یکتا2 تا 8 نفر
پنج شنبه9 تا 18آموزشکده مجموعهمهندس یکتا2 تا 8 نفر
شنبه2 تا 5آموزشکده مجموعه مهندس المیرا آبکار2 تا 8 نفر
چهار شنبه9 تا 12آموزشکده مجموعهمهندس خدیجه خزانی2 تا 8 نفر
چهار شنبه2 تا 5آموزشکده مجموعهمهندس سعید صیفی2 تا 8 نفر
یک شنبه9 تا 18آموزشکده مجموعهمهندس سعید صیفی2 تا 8 نفر
دو شنبه9 تا 18آموزشکده مجموعهمهندس سعید صیفی2 تا 8 نفر