روز

ساعت

مکان

مدرس

ظرفیت

نام درس

سه شنبه9 تا 12آموزشکده مجموعهمهندس خدیجه خزانی2 تا 8 نفرآموزش AutoCAD در معماری
سه شنبه2 تا 5آموزشکده مجموعهمهندس خدیجه خزانی2 تا 8 نفرآموزش اسکیس
دو شنبه 2 تا 5آموزشکده مجموعهمهندس سعید صیفی2 تا 8 نفرآموزش طراحی نما با ظوابط شهرداری
دو شنبه9 تا 12 آموزشکده مجموعهمهندس سعید صیفی2 تا 8 نفرآموزش 3ds Max در معماری
پنج شنبه9 تا 12آموزشکده مجموعهمهندس سعید صیفی2 تا 8 نفرآموزش راندو و پرزانته
پنج شنبه2 تا 5آموزشکده مجموعهمهندس نوید یوسفی2 تا 8 نفرآموزش ماکت سازی
شنبه9 تا 12آموزشکده مجموعهمهندس مهران ورمزیار2 تا 8 نفرآموزش CorelDraw
شنبه 2 تا 5آموزشکده مجموعه مهندس المیرا آبکار2 تا 8 نفرآموزش طراحی و دکوراسیون داخلی
چهار شنبه9 تا 12آموزشکده مجموعهمهندس خدیجه خزانی2 تا 8 نفرآموزش Revit در معماری
چهار شنبه2 تا 5آموزشکده مجموعهمهندس خدیجه خزانی2 تا 8 نفرآموزش طراحی منظر